EEA > Služby > IT consulting > Riešenia pre otvorenú spoločnosť

Riešenia pre otvorenú spoločnosť

Svet sa neustále mení pod vplyvom globalizácie a z toho vyplývajúcej globálnej kooperácie a interdependencie. Doposiaľ uplatňované koncepty spoločností, postavené na princípoch súperenia, sa postupom času ukazujú ako seba-deštruktívne. Spoločnosti a organizácie, ktoré chcú byť v budúcnosti úspešné, by mali aplikovať princípy otvorenosti,  rovnocennej spolupráce, zdieľania a participácie – princípy Wikinomics.

Princíp otvorenosti je postavený na ochote zdieľať poznatky, a to či už na úrovni jednotlivca, firmy, alebo spoločnosti. Dobrý príklad je Open source alebo Wikipedia – dobrý kontrapríklad je Patentovanie poznatkov.
Otvorenosť umožňuje efektívnu a rýchlu výmenu informácií a poznatkov, interakciu a overovanie platnosti. Práve vďaka nej sa stierajú ostré hranice medzi subjektmi v prospech spolupráce.

EEA poskytuje súvisiace služby a riešenia v nasledujúcich oblastiach:

 • Otvorený softvér – Open source
 • Otvorené štandardy
 • Open data – voľný prístup k dátam z verejného sektoru
 • Otvorená komunikácia
 • Voľný prístup k informáciám, vedomostiam a kultúrnym hodnotám (napr. kultúrnemu dedičstvu)

Otvorený softvér (Open source)

V EEA sa dlhodobo systematicky venujeme problematike Open source (OSS). Väčšina našich riešení je postavená na overených otvorených platformách. Tento prístup minimalizuje závislosť na dodávateľovi.
V súčasnosti je možné postaviť kompletné IT riešenia pre spoločnosti a inštitúcie na báze OSS.

Naša spoločnosť bola už v roku 2004 poverená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  SR  preskúmať možnosti využitia Open source (OSS) softvéru pri informatizácii v SR. Na základe informácií od 2 000 inštitúcií a spoločností sme identifikovali základné typy architektúry IS v štátnej správe, školstve a u malých a stredných firiem (SME sektor). Pri jednotlivých aplikáciách sa porovnávali vlastnosti bežne nakupovaného softvéru (proprietárneho) a dostupných OS riešení. Riešitelia následne navrhli pre každú aplikáciu postup prechodu (migračný plán) na vhodnú OSS alternatívu.
Projekt ukázal, že využitie Open source vo verejnej správe, školstve a SME môže byť veľmi efektívne a prinesie úsporu v rádu stoviek miliónov EUR.

V oblasti Open source poskytujeme nasledujúce služby:

 • Návrh, koncept, architektúra riešenia na OSS
 • Overenie koncepcie a vhodnosti riešenia (proof of concept)
 • Konzultácie
 • Implementácia a testing
 • Integrácia
 • Dlhodobá podpora a administrácia
 • Hosting

Nové OSS systémy a platformy priebežne testujeme a overujeme.

Otvorené štandardy

Riešenia budujeme v maximálnej miere na báze otvorených štandardov. Tento prístup zaručuje klientovi, že jeho systém bude možné dlhodobo a bezbolestne ďalej rozvíjať a integrovať. Odstraňuje závislosť na dodávateľovi či platforme.
Spoločnosť EEA sa  podieľa aj na tvorbe a schvaľovaní štandardov na národnej úrovni.

Open data

Pre transparentnú verejnú správu by malo platiť že informácia ktorá nie je tajná by mala byť verejne prístupná v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme,
Forma zverejnenia by mala umožňovať automatizované spracovanie informácie tak, aby každý mohol vytvárať aplikácie využívajúce zverejnené dáta.
Naša spoločnosť vytvorila referenčnú architektúru s využitím komponentov  projektu Custodea, ktorá umožňuje budovať infraštruktúru pre Open data lacno a efektívne na báze Open source.
EEA aktívne participuje na projekte OpenData.sk.

Otvorená komunikácia

Pre podporu otvorenej komunikácie poskytujeme:

 • Mobilné riešenia: natívne aplikácie pre iPhone, Android a iPAD, aj optimalizáciu internetových riešení  pre prístup z mobilných zariadení
 • Komunitné portály a riešenia: predovšetkým na platforme Liferay. Okrem riešení pre našich klientov je dobrým príkladom podpora pre neziskovú organizáciu Utopia (www.utopia.sk) a jej komunitné riešenia.
 • Sociálny Intranet: Intranet s prvkami sociálnych médií budujeme na platforme Atlassian Confluence. Confluence je najúspešnejším nástrojom pre budovanie rozsiahlych a výkonných wiki.
 • Podpora komunít

Voľný prístup k informáciám, vedomostiam a kultúrnym hodnotám

EEA sa už niekoľko rokov venuje problematike prístupu k informáciám v kultúrnom sektore.
Realizovali sme viacero projektov súvisiacich s riešením voľného prístupu k európskemu kultúrnemu dedičstvu. Naše aktivity v tejto oblasti zastrešuje práve projekt paneurópskej digitálnej knižnice – Europeana (www.europeana.eu).
Naše výsledky a skúsenosti sme dali k dispozícii širokej verejnosti v rámci našej open-source iniciatívy Custodea (www.custodea.com).

CUSTODEA

Custodea je Open source iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ poskytovať výkonné riešenia pre kultúrny sektor na báze OSS komponentov.
Aktuálne sa sústreďujeme na riešenia a aplikácie súvisiace s digitalizáciou a poskytovaním digitálnych dát.
Našim zámerom je okrem poskytovania našich aplikácií a systémov ponúkať aj odporúčania pre riešenie celej škály problémov v kultúrnom sektore, prípadne otvárať nové projekty.
Custodea je otvorená pre každého, kto sa chce podieľať na tvorbe infraštruktúry pre kultúrny sektor na báze open-source.
Jej riešenia sú určené pre všetky inštitúcie, ktoré prechádzajú procesom digitalizácie a riešia problematiku ukladania, zverejňovania a poskytovania digitalizovaných dát.

Custodea pokrýva nasledujúce oblasti:

 • zber digitálnych dát a reprezentácií
 • transformácia dát, prevod medzi formátmi, mapovanie
 • tvorba a ukladanie metadát
 • vyhľadávanie v metadátach, full-text
 • práca so slovníkmi autorít, správa slovníkov
 • ukladanie a sprístupňovanie dát (digitálna knižnica, digital repository)
 • harvesting
 • poskytovanie dát (provider) – napr. pre Europeana, či pre iné inštitúcie
 • zverejňovanie a prezentácia dát

Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian