EEA > O EEA > Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Kto sme

Spoločnosť EEA s r. o. je už vyše 25 rokov slovenský „software house“ zameraný na moderné riešenia a najprogresívnejšie technológie. Dodáva projekty pre lokálne a medzinárodné firmy na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Zaväzuje sa chrániť súkromie osôb, ktoré mu poskytnú svoje osobné údaje a k zabezpečeniu ochrany informácií pristupuje s maximálnou zodpovednosťou.

Zaväzuje sa k jasnému a transparentnému informovaniu o tom, aké informácie zbiera a na aké účely ich využíva.

Ako chránime vaše súkromie

Cieľom týchto Zásad spracúvania osobných údajov určených pre zákazníkov EEA („Prevádzkovateľ“), ktoré vydala spoločnosť EEA s.r.o., IČO 17321204 , so sídlom Hattalova 12/B , 831 03 Bratislava, je informovať dotknuté osoby, ktorých osobné údaje môžu byť spracúvané o tom, aké osobné údaje o nich spoločnosť EEA ako prevádzkovateľ spracúva pri poskytovaní svojich Služieb, pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných EEA a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi, na aké účely a ako dlho spoločnosť EEA tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracúva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva dotknuté osoby v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov majú.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov zákazníkov a primerane aj ich zástupcov či kontaktných osôb, užívateľov služieb, záujemcov o služby a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou EEA, a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcim ich postavenia voči spoločnosti EEA.

Tieto Zásady sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( „Nariadenie“ alebo „GDPR“) na účely zabezpečenia informačnej povinnosti spoločnosti EEA ako Prevádzkovateľa podľa čl. 13 GDPR.

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené ďalším subjektom, ktoré sa na základe zmluvy podieľajú na spracovaní Vašich osobných údajov, a to výhradne na účely uvedené v odseku „Účely, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov“. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb a aplikácií tretích strán, spracovateľov poskytujúcich služby spracovania osobných údajov na marketingové účely a ďalšie subjekty, ktoré našej spoločnosti dodávajú služby.

Účely, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov

Rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu EEA alebo na základe zákona (bez súhlasu), pre iných len na základe súhlasu.

 • Spracúvanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenia zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti EEA

Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností EEA a na ochranu oprávnených záujmov EEA je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné služby poskytovať. Na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas, však proti spracovaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov spoločnosti EEA je možné podať námietku. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností nemožno odmietnuť.

 • Spracúvanie osobných údajov so súhlasom na marketingové účely

U zákazníka spracováva spoločnosť EEA s jeho súhlasom osobné údaje na marketingové účely. Priamy marketing považujeme za vhodný nástroj, ako vás upozorniť na nové služby či výhody, ktoré sme pre našich zákazníkov pripravili sami, prípadne v spolupráci s našimi zmluvnými partnermi. Aby sme vám mohli pripraviť vhodne cielenú ponuku, potrebujeme na takú ponuku spracúvať vaše údaje. Na základe cielenia ponúk sa k vám tak dostanú len informácie, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé. Nechceme vás obťažovať s ponukami, ktoré pre vás nie sú relevantné. Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely marketingu, sme oprávnení sami alebo prostredníctvom sprostredkovateľov použiť vaše údaje na predkladanie obchodných ponúk, uvádzanie služieb na trh, ponuky elektronických komunikačných služieb a služieb s pridanou hodnotou a na iné účely s vami dohodnuté. Na ponuky služieb EEA, prípadne zmluvných partnerov vás upozorňujeme telefonicky, prostredníctvom bannerov na našich internetových stránkach, písomne na dokumentoch alebo iných nosičoch ako aj formou obchodných ponúk, ktoré sú zasielané formou SMS, e-mailu, alebo MMS. Osobné údaje spracúvame na marketingové účely po dobu uvedenú v súhlase resp. do jeho odvolania. Veríme, že vám na základe cielenia ponúk ponúkneme lepšie služby a výhodné ponuky. Máte však právo kedykoľvek odmietnuť zasielanie elektronickej pošty.

 • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu

U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracováva spoločnosť EEA s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase kontakty, ktoré jej subjekt dá k dispozícii na účely marketingového oslovenie s ponukou služieb EEA. Ak je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou EEA, sú spoločne s týmito kontakty spracované aj údaje z cookies spoločnosti EEA, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené.

 • Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou EEA

V prípade, že má dotknutá osoba vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou EEA, a to na účely zabezpečenia lepšieho prevádzky internetových stránok EEA a na účely internetovej reklamy spoločnosti EEA.

 • Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť EEA bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou EEA je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov .

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

Doba ukladania osobných údajov

Údaje v uvedenom rozsahu bude Prevádzkovateľ spracovávať po dobu 2 rokov alebo do odvolania Súhlasu a/alebo do okamihu vznesenie námietky proti spracovaniu Údajov. Následne budú Údaje vymazané. Tento Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Odvolaním Súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo Súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má v prípade, že je pre EEA identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže EEA svoju totožnosť, nižšie uvedené práva. Tieto práva je nutné uplatniť spôsobom, ktorý je pre uplatnenie konkrétneho práva určený a nie na adresu zodpovednej osoby. Na žiadosti uplatnené v rozpore s týmito zásadami nebude braný ohľad. Uvedené práva je tiež možné realizovať len vo vzťahu k osobným údajom, pri ktorých je nepochybné, že patrí žiadateľovi.

 • Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa nasledujúce práva:

  • získať potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
  • získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánované dobe spracovania, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovanie, práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,
  • získať kópiu osobných údajov v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť EEA oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok. V prípade, že by výkonom práva na kópiu osobných údajov mohlo vo vzťahu k určitým kategóriám osobných údajov dôjsť k nepriaznivému dotknutí práv a slobôd tretích osôb.

 • Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa čl. 16 GDPR má dotknutá osoba právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré o ňom bude spoločnosť EEA spracovávať. Zákazník, má tiež povinnosť oznámiť spoločnosti EEA zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zákazník je zároveň povinný spoločnosti EEA poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spoločnosť EEA spracováva, nie sú správne. Spoločnosť EEA vykoná opravu bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

 • Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak spoločnosť EEA nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Spoločnosť EEA má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa dotknutá osoba napriek tomu domnieva, že nedošlo k vymazaniu jej osobných údajov, môže uplatniť žiadosť o vymazanie opätovne.

 • Právo na obmedzenie spracovanie

Podľa čl. 18 GDPR má dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať správnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvanie alebo ak podá námietku proti ich spracúvaniu, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti EEA.

 • Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania

Podľa čl. 19 GDPR dotknutá osoba má právo na oznámenie zo strany spoločnosti EEA v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, bude spoločnosť EEA informovať každého príjemcu s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutej osoby môže spoločnosť EEA poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR má dotknutá osoba právo vyžiadať si od spoločnosti EEA osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol spoločnosti EEA v súvislosti s pracovnou zmluvou alebo na základe súhlasu a ktoré sa spracúvajú automatizovane, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ďalej právo žiadať o preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutí práv a slobôd iných, nemožno žiadosti vyhovieť.

 • Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo namietať proti spracovaniu jej osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti EEA.

V prípade, že spoločnosť EEA nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť EEA spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla spoločnosti EEA.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť EEA ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 • Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním vašich údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať na základe

  • výslovného,
  • zrozumiteľného a
  • určitého prejavu vôle (napr. doporučeným listom, telefonátom a podobne, prípadne iným spôsobom uvedeným na našom webovom sídle a to po vašej náležitej identifikácii).
 • Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak máte pocit, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.

Cookies

S cieľom neustáleho zlepšovania webovej stránky https://www.eea.sk a https://atlassian.eea.sk používame súbory cookie na anonymný zber štatistických údajov. Pozrieť alebo zmeniť svoje preferencie môžete v časti Privacy Preferences

Google Analytics

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý používame na sledovanie používania našich webových stránok. Jeho prostredníctvom je možné použiť súpravu súborov cookie a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Samozrejmosťou je anonymizácia adries IP v službe Analytics.

Prečítajte si viac informácií o  súboroch cookie služby Analytics a o ochrane osobných údajov.

Leady a Lead Forensics

Na našej webovej stránke používame aplikácie Leady a Lead Forensics. Tieto aplikácie primárne identifikujú firmy, ktoré navštívili webové stránky. Aplikácia zjednodušene spozná, aká firma pristúpila na váš web tak, že je schopná priradiť návštevu k právnickej osobe, teda firme. Aplikácie v tomto prípade nepriraďujú návštevy ku konkrétnym osobám, či živnostníkom, ale výlučne k spoločnostiam s ručením obmedzeným alebo akciovým spoločnostiam. Aplikácia teda neobsahuje osobné údaje ani ich nespracováva a GDPR sa na aplikáciu primárne nevzťahuje.

Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian