Blog
3. februára 2019 Július Presinszky

Systémové polia v Jira – najčastejsie použitie

Okrem systémových polí Administrátori môžu vytvoriť aj vlastné polia (tzv. Custom Fields). To týchto polí vieme zadávať rôzne typy informácií.

Systémové polia

Po nainštalovaní Jira vytvorí niekoľko polí, v ktorých môžeme ukladať dáta o jednotlivých úlohách. V tabuľke nižšie uvádzame ich zoznam spolu s ich najčastejším využitím.

Názov poľa Popis
Project „Zberač“ úloh, ktoré spolu logicky súvisia.
Key Unikátny identifikátor úlohy. Napr „KEY-413“ (Znaky pred pomlčkou reprezentujú kľúč projektu, v ktorom je daná úloha, a číslo za pomlčkou označuje poradové číslo úlohy v projekte).
Summary Stručný názov úlohy.
Type Typ úlohy.
Status Stav, v ktorom sa aktuálne úloha nachádza v rámci svojho životného cyklu. Vo workflowoch sa definujú prechody medzi statusmi.
Priority Dôležitosť úlohy v závislosti od ostatných úloh v projekte.
Resolution Spôsob uzatvorenia úlohy. Napr Done (Vyriešená), Duplicate (Duplicitná úloha), Cannot reproduce (problém nevieme zopakovať) atď.
Affected version* Verzia/Verzie v projekte, v ktorom sa daný problém vyskytol.
Fix version* Verzia/Verzie v projekte, v ktorom daný problém je/bude vyriešený.
Component Umožňuje nám zoskupovať úlohy v projekte do menších skupín. Taktiež vieme prednastaviť riešiteľa pre každý Component.
Labels Umožňujú nám zoskupovať a kategorizovať príbuzné úlohy.
Environment Prostredie, v ktorom používateľ robí napr. testy (operačný system, internetový prehliadač etc.).
Description Detailný popis úlohy.
Links Zoznam linkov na príbuzné úlohy.
Assignee Osoba, ktorá je riešiteľom úlohy. Do poľa assignee nevieme priradiť skupinu.
Reporter Zadávateľ úlohy.
Votes
(ak zapnuté v systéme)
Číslo nás informuje, koľko hlasov daná úloha má.
Watchers
(akzapnuté v systéme)
Číslo nás informuje, koľko používateľov sleduje úlohu.
Due Dátum dokedy má byť daná úloha vyriešená.
Created Dátum a čas kedy bolo úloha vytvorená.
Updated Dátum a čas kedy bola úloha naposledy upravená/editovaná.
Resolved Dátum a čas kedy bola vyplnená „Resolution“ na úlohe.
Original Estimate Odhad koľko času bude treba na vyriešenie danej úlohy.
Remaining Estimate Aktuálny odhad koľko času je treba na dokončenie úlohy.
Logged Suma vykázeného času práce na konkretnej úlohe.

*Verzie sa používajú väčšinou vo vývojových projektoch, kde pomahajú lepšie organizovať release verzií softwéru.

Typy Vlastných polí

Okrem systémových polí Administrátori môžu vytvoriť aj vlastné polia (tzv. Custom Fields). To týchto polí vieme zadávať rôzne typy informácií. V tabuľke nižšie nájdete zoznam a popis základných typov vlastných polí, ktoré je možné v Jira vytvárať.

Typ poľa Popis
Checkboxes Umožňuje zvoliť viacero možností vo formáte zaškrtávacích chechboxov.
Date picker Umožňuje používateľom zvoliť dátum.
Date Time Picker Umožňuje používateľom zvoliť dátum a čas.
Labels Umožňuje pridať ľubovoľný label na issue.
Number Field Umožňuje zadať len čísla (celé alebo desatinné).
Radio buttons Zoznam možností zobrazených ako radio buttons – je možné si zvoliť len jednu možnosť zo zoznamu.
Select List (cascading) Umožňuje zvoliť hodnoty z dvoch zoznamov. druhy zoznam je generovaný podľa hodnoty zvolenej z prvého zoznamu.
Select List (multiple choices) Umožňuje zvoliť si viacero možností z definovaného zoznamu.
Select List (single choice) Umožňuje zvoliť 1 možnosť z definovaného zoznamu.
Text Field (multi-line) Umožňuje zadávat vádavať dlhšie reťazce textu.
Text Field (single line) Jednoduchy pristor na vloženie krátkeho textu – maximálne 255 znakov.
URL Field Umožňuje zadať URL adresu.
User Picker Umožňuje zvoliť používateľa systému.

V tomto zozname sú len typy, ktoré Jira ponúka out of the box. Niektoré add-ony (napr. nFeed) môžu pridať do systému vlastné typy polí.

Best practicies

Nedefinovať priveľký počet polí – veľké množstvo týchto polí môže mať vplyv na rýchlosť inštancie.

Neduplikovať mená polí – nevytvárame custom field s rovnakým názvom ako už existujúce pole. Ak sa to stane výber správneho poľa pri vytvárani JQL filtrov bude pre používateľov mätúce.

Používame čo najvšeobecnejšie názvy polí – súvisi to s prvým bodom, ak máme všeobecné názvy polí vieme ich prepoužiť aj v iných projektoch bez nutnosti vytvárania nového poľa.

Použitie polí v reportoch – Typy polí „select“ a „multi select“ sú dobré na vytváranie reportov, avšak voľné textové polia nemusia byť najvhodnejšie, pretože každý používateľ ich môže vyplľniť trochu inak.

S neduplikovaním polí úzko súvisia kontexty polí. Kontext znamená, že pre kombináciu projektu (projektov) a issue typu (typov) vieme nastaviť vlastnú množinu hodnôt poprípade zvoliť preddefinovanú hodnotu. Obmedzením je, že v jednom Jira projekte nemôžeme mať definované 2 kontexty. Systémovým poliam nevieme nastaviť preddefinovanú hotnotu.

 

Július Presinszky

Atlassian konzultant

Podobné projekty