EEA > EEA nadácia

EEA nadácia

EEA nadácia v roku 2018 podporí projekty, ktoré sa týkajú nasledovných oblastí: 

Chceme sa držať zásady podporovať ľudí, projekty a aktivity, ktoré spravia svet aspoň o kúsok lepším.

Primárne plánujeme smerovať svoju pomoc do dvoch oblastí:

 1. Charitatívna oblasť, t.j. prípady zjavnej ľudskej a sociálnej núdze – tam, kde sa najťažšie hľadá pomoc, podporou ľudí a organizácií pracujúcich v tejto oblasti, jedným slovom tam, kde sa hasí to, čo už horí a páli.
 2. Rozvojové projekty v oblasti vzdelávania, kultúry, komunitných aktivít, demokratizácie a humanizácie spoločnosti, ochrany prírody, atď., pričom spoločným menovateľom podporených aktivít v tejto oblasti je zasadiť to, čo bude ďalej rásť.

Naše aktivity nevidíme v oblastiach smerujúcich k zvyšovaniu technologizácie spoločnosti; do oblastí, ktoré má primárne zabezpečiť štát (napr. oprava telocvične,…) a do oblasti športu.

Tu si stiahnite žiadosť o podporu. Termín podávania žiadostí je od 1.5. do 31.10. a schvaľovanie je ukončené k 15.12. v príslušnom roku. Vyplnené žiadosti posielajte na nadacia@eea.sk, alebo na EEA s.r.o., Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava

Pri posudzovaní a prideľovaní financií sa chceme riadiť nasledovnými zásadami:

 1. Maximálna adresnosť – chceme poznať človeka, ľudí, ktorí budú osobne stáť za projektom, aktivitou
 2. Maximálna informovanosť – chceme vedieť, ako je projekt realizovaný, chceme byť priebežne informovaní
 3. Maximálna transparentnosť – chceme vedieť, ako bolo naložené s poskytnutými financiami

Zo strany Nadácie bude ku každému schválenému projektu, príspevku pridelený jeden z členov Správnej rady, ktorý bude projekt sledovať a informovať o ňom ako ostatných členov Nadácie tak i ľudí v zakladajúcej organizácii (EEA s.r.o.)

Podporené projekty:

2015

 • Špeciálna základná škola v Šuji

Finančné prostriedky boli poskytnuté na organizáciu podujatí pre deti navštevujúce špeciálnu základnú školu. Tieto deti majú rôzne formy postihnutia a pochádzajú zo slabého často až patologického sociálneho prostredia. Prostriedky boli použité na výlety do Bratislavy a Vysokých Tatier, a taktiež na tvorivé dielne Čarovná drotária (workshop pre žiakov špeciálnych základných škôl Žilinského kraja)

 • Komunitná cyklodielňa BANM

Komunitná cyklodielňa BANM je projekt, v ktorom dobrovoľníci poskytujú poradenstvo v oblasti využívania cyklodopravy, bezpečnosti na cestách a taktiež poskytujú bezplatné opravy v cyklodoprave. Podpora bola poskytnutá na prevádzkové a jednorazové náklady spojené s činnosťou dielne a poskytovanie jej služieb pre verejnosť, a taktiež ako príspevok na prevádzkové náklady a údržbu priestorov cyklodielne.

 • Občianske združenie PRONATUR

Finančné prostriedky boli poskytnuté z účelového daru spoločnosti EEA s.r.o. na podporu organizácie projektu DanubeHack. DanubeHack je prvý hackathon kombinovaný s workshopmi organizovanými v Bratislave s cieľom poskytnúť priestor na stretnutie pre záujemcov o potenciál Open (Geo) údajov, prezentáciu ich námetov, znalostí a diskusiu o možných spôsoboch ďalšej spolupráce alebo projektových námetov.

 2014

 • Projekt „Pošli dobro ďalej“ – Súkromná základná škola waldorfská

Cieľom projektu je „Poslať dobro ďalej“- podeliť sa, zaznamenať a sprostredkovať širokej verejnosti zážitky, skúsenosti, postoje a uvedomenia si žiakov, ktorí prešli prvým „slobodným vzdelávaním“ v SR- sú absolventmi prvej Waldorfskej školy na Slovensku.

 • Projekt „(Re)generačná tvorivá dielňa“ – OZ Medzilaba

Cieľom je cez tvorivé dielne prepojiť generáciu detí s dôchodcami- čiastočne imobilnými pacientami Domova dôchodcov a nechať obe strany zažiť pocit osobnej hodnoty. Deti so starkými sa už poznajú, stretávame sa už tri roky, majú osobné vzťahy a prepojenia. Starkí vždy pookrejú, psychologička vraví, že „ožijú“ – získajú chuť žiť,  deti zas majú „len pre seba“ niekoho, kto pred nimi „neuteká“ k práci, či technike a má na ne čas.

 • Projekt „Vlastnými rukami“ – Detský domov rodinného typu Nové mesto nad Váhom

Vrámci projektu chceme umožniť našim deťom z DD postaviť si vlastnoručne drevený hrací domček, pričom starší chlapci vypracovali projekt a rozpočet na túto stavbu ktorá bude následne slúžiť všetkým deťom z DD a ich kamarátom z okolia ako súčasť dvora DD. Hlavný cieľom je sprostredkovať najmä starším deťom pocit z dobre vykonanej práce a pocit vlastnej užitočnosti. Pomoc prisľúbili manželia vychovávateliek a dobrovoľníci z organizácie Úsmev ako dar.

 • Projekt „Krok za krokom postavme si dom – „Súkromná základná škola waldorfská

Žiaci súkromnej základnej školy si vrámci vyučovania o tradičných remeslách postavili za podpory zo strany rodičov vlastný slameno-hlinený dom. Teraz by škola rada spravila z tohto domu priestor na celoročné využitie. Keď sa to podarí, vznikne asi prvá slovenská učebňa postavená žiakmi pre žiakov.

 • Projekt „Cyklodielňa“ – OZ Ježkove oči

Pomocou participatívneho rozpočtovania pri BANM sme otvorili komunitnú cyklodielňu, kde dobrovolne poskytujme poradentvo a opravy v cyklodoprave. Chceme zvýšiť záujem občanov o dianie v danej oblasti. Účasť na dianí v meste. Posilnenie komunity. Zvýšenie bezpečnosti na cestách. Vznik istej kultúry udržiavania a opravy nielen bicyklov.

2013

Nadácia v roku 2013 poskytla prostriedky v celkovej výške 1800,-€ týmto subjektom:

 • Špeciálna základná škola v Šuji – poskytnuté prostriedky 600,-€. Školu navštevuje 12 žiakov s rôznymi formami telesného a mentálneho postihnutia, deti pochádzajú z málo podnetného až patologického sociálneho prostredia. Prostriedky boli použité na organizáciu exkurzií pre žiakov navštevujúcich túto školu. Škola plánovala uskutočniť tieto exkurzie: Náučný chodník Jasná Nízke Tatry, Tatralandia, Demänovská jaskyňa, Habakuky – rozprávková dedinka Donovaly, Kremnica – mincovňa, Spišský hrad, Dobšinská ľadová jaskyňa
 • Občianske združenie Anna Sophia – poskytnuté prostriedky 600,-€ – spoločnosť pre rozvoj eurytmie a umenia so sídlom v Svätom Jure, toto združenie využilo poskytnuté finančné prostriedky pre rozvíjanie a vykonávanie umeleckých činností v rámci vzdelávania vo waldorfskej pedagogike pre rodičov a učiteľov, hlavne v oblasti praktickej činnosti na seminároch (maľba, sociálna eurytmia, sochárstvo)
 • občianske združenie Klub detí Jablonka – poskytnuté prostriedky 600,-€, finančné prostriedky boli použité na vzdelávanie učiteľov a rodičov v oblasti waldorfskej pedagogiky predškolského veku.

2011

Nadácia v roku 2011 na základe rozhodnutia správnej rady podporila organizáciu festivalu malých javiskových foriem, spevu tanca a recitácie “Divadelná Šuja“, na ktorom sa zúčastňuje väčšina špeciálnych škôl, základných škôl, materských škôl danej oblasti. Dar 350,-€ poskytla Špeciálnej základnej škole v Šuji.

Aktuality

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) údajov. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov, aj v najvyššej možnej kvalite („five star“ Linked Data). Platforma je tiež doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených údajov. Aktuálne sme vydali verziu 1.6.0, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii. ODN je k …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.4, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …

Open Data Node (ODN) je platforma pre správu, publikovanie a výmenu (otvorených) dát. ODN podporuje celý proces publikácie datasetov v najvyššej možnej kvalite (RDF). Platforma je doplnená o generickú Metodológiu pre publikovanie otvorených dát. Aktuálne sme vydali verziu 1.2.3, ktorá je vhodná pre implementáciu vo vašej inštitúcii, alebo pre pilotné nasadenie. ODN je k dispozícíi …Sme Vašim zlatým partnerom pre Atlassian