Nadácia

Myslíme si, že aj našou prácou v IT segmente dokážeme urobiť zo sveta lepšie miesto. Preto vyvíjame naše aplikácie a riešenia, ktoré bezplatne poskytujeme najmä neziskovým organizáciám. V roku 2010 sme preto založili nadáciu EEA, prostredníctvom ktorej pomáhame tým, čo našu pomoc potrebujú.

POMÁHAME

Držíme sa zásady, že podnecujeme aktivity, projekty a ľudí, ktorí chcú iniciovať zmenu a zlepšiť tak svet, v ktorom žijeme.

Primárne smerujeme našu pomoc do dvoch oblastí:

Charitatívna oblasť

Zameriavame sa na témy ako sú ľudská a sociálna núdza. Všeobecne sa v tejto oblasti hľadá pomoc najťažšie. Preto poskytujeme pomoc a podporu ľuďom a organizáciám, ktoré sa venujú tejto problematike.

Rozvojové projekty

V oblasti vzdelávania, kultúry, komunitných aktivít, demokratizácie a humanizácie spoločnosti, ochrany prírody a podobne. Cieľom našej podpory je povzbudiť a podporiť myšlienky zamerané na zmenu k lepšiemu tak, aby sa rozrástli do skutkov a zakončili dotiahnutím do úspešného konca.

Naše aktivity nevidíme v oblastiach smerujúcich k zvyšovaniu technologizácie spoločnosti; do oblastí, ktoré má primárne zabezpečiť štát (napr. oprava telocvične,…) a do oblasti športu.

Žiadosť o podporu

Termín podávania žiadostí je od 1. 5. do 31. 10. a
schvaľovanie je ukončené k 15. 12. v príslušnom roku.
Vyplnené žiadosti posielajte na nadacia@eea.sk alebo na
EEA s. r. o., Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava.

Stiahnuť žiadosť

Pri posudzovaní a prideľovaní financií sa riadime nasledovnými zásadami:

1. Maximálna adresnosť – chceme poznať ľudí, ktorí budú osobne stáť za projektom či aktivitou

2. Maximálna informovanosť – chceme vedieť, ako je projekt realizovaný, preto od realizátora vyžadujeme priebežné informovanie

3. Maximálna transparentnosť – chceme presne vedieť, ako bolo naložené s financiami, ktoré sme vynaložili na projekt či aktivitu

Ku každému schválenému projektu bude pridelený aspoň jeden z členov Správnej rady EEA nadácie, ktorý bude projekt sledovať a informovať o ňom ako ostatných členov nadácie, tak i ľudí v zakladajúcej organizácii (EEA s.r.o.)