Blog
22. januára 2015 EEA s.r.o.

EEA v Digitalizácii

Spoločnosť EEA patrí medzi vedúce firmy v procese digitalizácie a prezentácie kultúrneho dedičstva v strednej Európe.

Spoločnosť EEA patrí medzi vedúce firmy v procese digitalizácie a prezentácie kultúrneho dedičstva v strednej Európe. V rámci svojej činnosti spolupracuje s príslušnými inštitúciami EÚ, vrátane projektu Europeana. Vyvinula viacero riešení, ktoré v rámci týchto aktivít umožňujú kultúrnym inštitúciám zberať, riadiť a zverejňovať dáta. Tieto riešenia zahŕňajú digitálne knižnice, harvestery (zber údajov), systémy pre inštitúcie poskytujúce digitálny obsah, katalogizačné systémy a prezentačné portály. Jedným z našich cieľov je podeliť sa o skúsenosti a spolupracovať s inými stranami tak, aby z toho profitoval kultúrny svet. Otvorená iniciatíva Custodea (Custodea) bola spustená s týmto zámerom.

CUSTODEA

Custodea je Open source iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ poskytovať výkonné riešenia pre kultúrny sektor na báze open source(komponentov). Aktuálne sa sústreďujeme na riešenia a aplikácie súvisiace s digitalizáciou. Custodea zastrešuje aktivity súvisiace s prípravou, realizáciou, riadením a marketingom open-source projektov. My v Custodea vychádzame z bohatých projektových skúseností a úzko spolupracujeme s projektom Europeana. Našim zámerom je poskytovať okrem našich aplikácií a systémov aj odporúčania pre riešenie celej škály problémov v kultúrnom sektore, prípadne otvoriť nové projekty.

Pre koho je CUSTODEA

Custodea je otvorená pre každého kto sa chce podieľať na tvorbe infraštruktúry pre kultúrny sektor na báze open source. Jej riešenia sú určené predovšetkým pre „pamäťové“ inštitúcie zo sektora kultúry – galérie, múzeá, knižnice, pamiatkovéinštitúcie a kultúrne ústavy, ale aj pre médiá, ktoré riešia problematiku digitalizácie. Custodea pokrýva nasledujúce oblasti: • zber digitálnych dát a reprezentácií, • transformácia dát, prevod medzi formátmi, mapovanie, • tvorba a ukladanie metadát, • vyhľadávanie v metadátach, • práca so slovníkmi autorít, správa slovníkov, • ukladanie a sprístupňovanie dát (digitálna knižnica, digital repository), • harvesting, • poskytovanie dát (provider) – napr. pre Europeana, či pre iné inštitúcie, • prezentácia dát.

Architektúra

Popis architektúry a vízie Custodea ako aj detailný popis jej komponentov nájdete priamo na webe Custodea

REFERENCIE

Europeana Local

Popis: EEA je technický partner projektu Europeana Local zbierajúceho údaje o zbierkach z lokálnych pamäťových a fondových inštitúcií. Našou úlohou v rámci tohto projektu bolo poskytnúť technickú pomoc inštitúciám pri exportovaní zbierok protokolom OAI-PMH vo formáte ESE (Europeana Semantic Elements). Vytvorili a nasadili sme repozitáre pre inštitúcie, ktoré nemali práve dostupné riešenie na poskytovanie metadát.
Komponenty a projekty: ECCROAI-PMH Provider, Harvester
Zákazník: EK Technológie: Java, Apache Jackrabbit, Liferay, Apache Servicemix (ESB), XSL, XML
Ohraničenie: 2008-2011

CEDVU

Popis: Centrálna Evidencia Diel Výtvarného Umenia; katalogizačný a akvizičný modul pre diela umeleckých zbierok Slovenskej národnej galérie; založený na zásadách CCO, technológiách sémantického webu a expresívnych vzťahoch medzi objektmi; výkonný digitálny model s rozširovateľným manažmentom metadát pre mohutný systém pre správu obsahu; údaje prístupné pre ústredný archív cez OAI-PMH; napojenie na centrálne tezaury a riadené slovníky; web portál; workflows
Použité komponenty Custodea: Katalogizačný a evidenčný systém, ECCR
Zákazník: SNG
Technológie: Java EE, JBPM, Java/Swing, EJB 3.0, Hibernate, Fedora Commons – content repository, Kowari Triple Store, RDF, Domain standards – DC (Dublin Core), CCO, CIDOC-CRM, VRA, CDWA, OAI-PMH
Ohraničenie: 2006-2010

CEDVU WEB

Popis: Prezentácia diel z centrálnej evidencia diel výtvarného umenia
Použité komponenty Custodea: Portál, ECCR
Zákazník: SNG
Technológie: Java EE, Liferay, Hibernate, Fedora Commons – content repository, Kowari Triple Store, RDF, Domain standards – DC (Dublin Core), CCO, CIDOC-CRM, VRA, CDWA, OAI-PMH

Slovakiana (aka MKDIS, aka DISK2009)

Cieľom skupiny projektov Slovakiana je zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva SR jeho digitalizáciou a dlhodobou ochranou digitalizovanej informácie, podpora tvorby digitálneho obsahu a sprístupnenie kultúrneho dedičstva odbornej aj širšej verejnosti.

Národný agregátor

Popis: Národný agregátor je systém, ktorý zbiera metadáta a abstrakcie z pamäťotvorných inštitúcií a umožňuje vyhľadanie a zobrazenie diela kultúrneho dedičstva
Komponenty a projekty: PortálECCR, Harvester
Zákazník: IBM, MK SR
Technológie: Java, JBoss AS, Postgres, Fedora 2, Liferay

Národný register autorít

Popis: Systém centrálnej správy riadených slovníkov; zahŕňa o.i. aj systém personálnych a korporačných autorít, workflows pre vytváranie, schvaľovanie a riadenie záznamov v autoritách.
Komponenty a projekty: ECCR
Zákazník: IBM, MK SR
Technológie: Java, JBoss, Postgres, Hibernate, Liferay

Podobné projekty