Slovník-detail

Advanced Filters

V Jira sa termín „advanced filters“ (pokročilé filtre) používa na označenie filtrov s komplexnými a rozsiahlymi podmienkami, ktoré umožňujú detailnejšie a presnejšie vyhľadávanie úloh alebo záznamov.

V Jira sa termín „advanced filters“ (pokročilé filtre) používa na označenie filtrov s komplexnými a rozsiahlymi podmienkami, ktoré umožňujú detailnejšie a presnejšie vyhľadávanie úloh alebo záznamov.

Tieto filtre sú schopné kombinovať viacero kritérií a podmienok pomocou logických operátorov (ako sú AND, OR, NOT) na vytvorenie zložitejších a presnejších požiadaviek.

Advanced filters umožňujú používateľom definovať veľmi špecifické vyhľadávacie podmienky, ktoré zodpovedajú ich konkrétnym potrebám a ktoré môžu obsahovať kombináciu rôznych atribútov úloh alebo záznamov.

Príklady pokročilých filtrov môžu zahŕňať:

  1. Filter pre riešenie incidentov v minulom týždni: Filter, ktorý vyhľadáva všetky úlohy so stavom „Incident“ a dátumom vytvorenia v minulom týždni.
  2. Filter pre úlohy priradené konkrétnym užívateľom s vysokou prioritou: Filter, ktorý vyhľadáva úlohy priradené určitým užívateľom s prioritou „High“.
  3. Filter pre úlohy, ktoré majú priradený zadaný komponent a sú označené ako blokujúce: Filter, ktorý vyhľadáva úlohy, ktoré majú priradený určitý komponent a zároveň sú označené ako blokujúce pre ďalšiu prácu.

Advanced filters sú veľmi užitočné pre detailné a presné vyhľadávanie úloh alebo záznamov v Jira, a to najmä v prípadoch, keď je potrebné identifikovať špecifické skupiny úloh podľa rôznych kritérií a podmienok.

 

Príklad filtra:

Predpokladajme, že sme členmi tímu vyvíjajúcim softvér a chceme vytvoriť pokročilý filter, ktorý zobrazí všetky úlohy, ktoré sú otvorené alebo v stavoch „In Progress“ a majú priradený konkrétny komponent (napr. „Frontend„):

(status = Open OR status = "In Progress") AND component = "Frontend"

V tomto príklade:

  • (status = Open OR status = "In Progress") – určuje, že filter vyhľadáva úlohy, ktoré majú stav buď „Open“ alebo „In Progress“.
  • AND – slúži na spojenie podmienky stavu s ďalšou podmienkou.
  • component = "Frontend" – znamená, že filter vyhľadáva iba úlohy, ktoré majú priradený komponent s názvom „Frontend“.

Tento pokročilý filter vyhľadá všetky úlohy, ktoré sú v stave „Open“ alebo „In Progress“ a majú priradený komponent „Frontend„. Takýto filter by mohol byť užitočný pri sledovaní vývoja úloh v konkrétnom komponente softvéru.