Slovník-detail

Dependency

V Jira sa „dependency“ (závislosť) zvyčajne odkazuje na vzťah alebo prepojenie medzi dvoma úlohami, ktoré zavádzajú určitý stupeň závislosti medzi nimi.

V Jira sa „dependency“ (závislosť) zvyčajne odkazuje na vzťahy alebo prepojenia medzi dvoma úlohami, ktoré medzi nimi zavádzajú určitý stupeň závislosti.

Tieto závislosti môžu byť medzi úlohami v rámci rovnakého projektu alebo medzi úlohami v rôznych projektoch.

Tu je niekoľko typických príkladov závislostí v Jira:

  1. Predchádzajúca závislosť: Úloha A musí byť dokončená predtým, ako môže začať úloha B. Tento typ závislosti označuje, že existuje lineárna postupnosť medzi úlohami.
  2. Súčasné závislosti: Úlohy A a B môžu byť vykonávané súčasne alebo paralelne, ale závisia od rovnakých zdrojov alebo externých faktorov.
  3. Nástupnícka závislosť: Úloha B nemôže začať, kým nie je úloha A dokončená. Tento typ závislosti indikuje, že úloha B je závislá od úlohy A, ale úloha A môže pokračovať nezávisle od úlohy B.
  4. Opakujúca sa závislosť: Niektoré úlohy môžu mať opakujúce sa závislosti, napríklad ak musí byť určitá úloha dokončená pred koncom každého mesiaca.

V Jira môžu byť závislosti spravované a sledované pomocou rôznych nástrojov a funkcií, ako sú napríklad prepojenia medzi úlohami, príslušné tagy alebo označenia a riadenie plánov vývoja. Správne spravované závislosti v Jira umožňujú lepšie plánovanie, sledovanie a riadenie projektov a minimalizujú riziko oneskorenia projektových dodacích termínov.