Slovník-detail

Generation

„Generation“ v Jira znamená proces vytvárania nových úloh na základe sady pravidiel alebo preddefinovaných šablón.

„Generation“ v Jira znamená proces vytvárania nových úloh na základe sady pravidiel alebo preddefinovaných šablón.

Tento proces umožňuje automaticky generovať viaceré úlohy s rovnakou štruktúrou alebo nastavením na základe určitých kritérií alebo pravidiel.

Takýto proces môže byť užitočný v prípadoch, keď je potrebné vytvoriť veľké množstvo podobných úloh, napríklad pri opakujúcich sa úlohách alebo pri inicializácii projektu s určitými preddefinovanými úlohami.

Príklady generácie úloh v Jira môžu zahŕňať:

  1. Sady úloh pre nový projekt: Pri vytváraní nového projektu v Jira môže byť definovaný set preddefinovaných úloh, ktoré sa automaticky vygenerujú pri vytvorení projektu.
  2. Opakujúce sa úlohy pre pravidelné údržby: V prípade pravidelných údržbových prác môže byť nastavený proces generovania úloh, ktorý automaticky vytvára nové úlohy podľa preddefinovaných šablón.
  3. Generovanie úloh na základe špecifických udalostí: Pri určitých udalostiach, ako je napríklad prijatie nového zákazníka, môže byť definovaný proces generovania úloh, ktorý automaticky vytvára úlohy pre prípravu nového produktu alebo služby.

Takéto procesy generácie úloh môžu byť konfigurované pomocou rôznych nástrojov a pluginov v Jira, ktoré umožňujú definovať pravidlá a šablóny na automatické vytváranie nových úloh na základe špecifických podmienok alebo udalostí.