Slovník-detail

Life Cycle

V Jira označuje „Life Cycle“ (životný cyklus) sériu fáz, ktorými prechádza úloha (issue) od jej vytvorenia až po vyriešenie.

V Jira označuje „Life Cycle“ (životný cyklus) sériu fáz, ktorými prechádza úloha (issue) od jej vytvorenia až po vyriešenie.

Tieto fázy definujú cestu, ktorú úloha podstupuje počas svojho životného cyklu, a zvyčajne zahŕňajú rôzne stavové prechody a akcie, ktoré sa vykonávajú na každej fáze.

Tu sú základné fázy životného cyklu úlohy v Jira:

  1. Vytvorenie (Creation): Úloha je vytvorená a priradená k zodpovednej osobe alebo tímu. V tejto fáze sa zvyčajne definujú základné informácie o úlohe, ako je názov, popis a priradenie.
  2. Priradenie (Assignment): Úloha je priradená k zodpovednej osobe alebo tímu, ktorý bude za ňu zodpovedný. V tejto fáze sa úloha presúva z vytvoreného stavu do stavu priradenia.
  3. Spracovanie (Processing): Úloha je spracovávaná alebo pracuje sa na jej vyriešení. Táto fáza môže zahŕňať rôzne činnosti, ako sú analýza, vývoj, testovanie a oprava.
  4. Dokončenie (Completion): Úloha je úspešne dokončená a považuje sa za vyriešenú. V tejto fáze môžu byť vykonané posledné kontroly a overenia, a úloha sa uzatvára.
  5. Uzavretie (Closure): Úloha je uzavretá a označená ako definitívne vyriešená. V tejto fáze sa môžu vykonať ďalšie kroky, ako je zaznamenanie spätnej väzby alebo archivácia úlohy.

Životný cyklus úlohy v Jira môže byť prispôsobený podľa potrieb konkrétneho tímu alebo projektu. Každá fáza môže mať rôzne stavové prechody, validácie alebo akcie, ktoré sa vykonávajú na základe definovaných procesov a postupov. Tento životný cyklus pomáha tímom efektívne riadiť a sledovať tok práce a zabezpečuje konzistentný a systematický prístup k správe úloh.