Slovník-detail

Roles

V Jira, role sú definované skupiny alebo typy používateľov, ktoré majú určité práva, zodpovednosti a oprávnenia v rámci projektu alebo organizácie.

V Jira, role sú definované skupiny alebo typy používateľov, ktoré majú určité práva, zodpovednosti a oprávnenia v rámci projektu alebo organizácie.

Tieto role umožňujú administrátorom jednoduché a flexibilné priradenie používateľov k rôznym úlohám a funkciám v systéme.

Niektoré typické role v Jira zahŕňajú:

  1. Administrátor: Táto role má široké oprávnenia a zodpovednosti týkajúce sa riadenia a konfigurácie Jira, vrátane nastavenia projektov, oprávnení a správy používateľov.
  2. Vlastník produktu (Product Owner): Táto role je zodpovedná za definovanie a spravovanie požiadaviek na produkt, prioritizáciu úloh a zabezpečenie, aby sa vytváralo hodnotné a použiteľné softvérové riešenie.
  3. Scrum Master: Táto role má na starosti riadenie a podporu tímu Scrum, zabezpečenie dodržiavania agilných procesov a odstraňovanie prekážok, ktoré by mohli brániť týmu dosahovať ciele sprintu.
  4. Vývojár (Developer): Tieto role sú zodpovedné za implementáciu a vývoj softvérových funkcií a riešení podľa požiadaviek a špecifikácií projektu.
  5. Tester (Tester): Tieto role sa zaoberajú testovaním softvéru, identifikáciou chýb a problémov a zabezpečením kvality softvérového produktu.
  6. Ďalšie užívateľské role: Okrem týchto kľúčových rolí môže byť v Jira definovaných ďalších mnoho rôznych rolí, ktoré zodpovedajú konkrétnym úlohám, zodpovednostiam alebo pracovným postupom v rámci organizácie.

Každý projekt v Jira môže mať vlastné nastavenie rolí, ktoré môže byť prispôsobené podľa potrieb a špecifikácií tohto projektu. Priradenie používateľov k rôznym rolám umožňuje efektívne riadenie právomocí a prístupu k rôznym častiam systému a zabezpečuje, že každý používateľ má prístup k potrebným nástrojom a informáciám na dosiahnutie svojich cieľov.