Slovník-detail

Scheme

„Scheme“ (schéma) v Jira je konfiguračný prvok, ktorý umožňuje spravovať a priradzovať nastavenia pre rôzne časti systému.

„Scheme“ (schéma) v Jira je konfiguračný prvok, ktorý umožňuje spravovať a priradzovať nastavenia pre rôzne časti systému, ako sú pracovné postupy (workflows), obrazovky (screens), typy úloh (issue types), príznaky (flags), a ďalšie.

Schémy sa používajú na centralizované riadenie konfigurácií pre rôzne aspekty Jira a umožňujú ich jednoduché priraďovanie rôznym projektom alebo iným entitám.

Napríklady schém v Jira zahŕňajú:

  1. Schémy pracovných postupov: Určujú, ako sa úlohy pohybujú cez rôzne stavy v procese riadenia. Tieto schémy definujú pravidlá a prechody medzi stavmi.
  2. Schémy typov úloh: Určujú, aké typy úloh sú k dispozícii v rámci projektu a aké polia sú povolené alebo povinné pre jednotlivé typy úloh.
  3. Schémy obrazoviek: Určujú, aké polia sa zobrazia na obrazovkách pre vytváranie, editáciu alebo prezeranie úloh.
  4. Schémy príznakov: Určujú, kto má prístup k špecifickým príznakom v Jira, ako sú napríklad „flagging“ alebo „watching“.
  5. Schémy workflow podmienok: Určujú podmienky, za ktorých môžu byť vykonané rôzne akcie vo workflowch.
  6. Schémy workflow presmerovaní: Určujú, kam by mal byť používateľ presmerovaný po vykonaní určitej akcie v workflowe.
  7. Schémy časových sledovačov: Určujú, kto môže sledovať aké úlohy alebo projekty.
  8. Schémy prístupových práv: Určujú prístupové práva k projektom, schémam a iným častiam systému.

Tieto schémy umožňujú administrátorom Jira centralizovanú správu konfigurácií a zjednodušujú ich používanie a údržbu v celom systéme. Pomáhajú zabezpečiť konzistentné nastavenia a procesy naprieč projektmi a entitami v Jira.