Slovník-detail

Sprint Review

Sprint review v Jira je podujatie, ktoré sa koná na konci každého sprintu v rámci metodológie Scrum.

Sprint review v Jira je podujatie, ktoré sa koná na konci každého sprintu v rámci metodológie Scrum.

Jeho hlavným cieľom je prezentovať dosiahnuté výsledky tímu zákazníkom, stakeholderom alebo ostatným členom tímu a diskutovať o ich hodnote a spätnú väzbu.

Počas sprint review tímy Scrum v Jira zvyčajne robia nasledujúce kroky:

  1. Prezentácia dokončených položiek: Tím prezentuje úlohy alebo funkcionality, ktoré sa podarilo dokončiť počas sprintu. To môže zahŕňať demonštráciu fungujúceho softvéru, nových funkcií alebo iných dokončených položiek.
  2. Zber spätnej väzby: Účastníci sprint review majú príležitosť poskytnúť spätnú väzbu a hodnotiť prácu tímu. To môže zahŕňať pochvalu za úspešne dokončené položky, alebo návrhy na zlepšenie alebo ďalšie zmeny.
  3. Aktualizácia backlogu: Na základe spätnej väzby zo sprint review tímy môžu aktualizovať svoj backlog alebo plán na ďalšie sprinty. To zahŕňa pridanie nových úloh, úpravu priorít alebo úpravu plánu vývoja.
  4. Plánovanie ďalších krokov: Po skončení sprint review tímy môžu spoločne plánovať ďalšie kroky a prípravu na ďalší sprint. To môže zahŕňať diskusiu o nasledujúcich prioritách, zlepšeniach alebo zmenách v procese.

Sprint review v Jira je dôležitým prvkom Scrum procesu, ktorý umožňuje tímu zdieľať svoje výsledky s relevantnými zainteresovanými stranami a získať cennú spätnú väzbu na ich prácu. To podporuje transparentnosť, spoluprácu a kontinuálne zlepšovanie tímu a jeho produktov.