Blog
22. januára 2017 EEA s.r.o.

Custodea

Riešenia Custodea sú určené predovšetkým pre „pamäťové“ inštitúcie zo sektora kultúry – galérie, múzeá, knižnice, pamiatkové inštitúcie a kultúrne ústavy, ale aj pre médiá, ktoré riešia problematiku digitalizácie.

Custodea je Open source iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ poskytovať výkonné riešenia pre kultúrny sektor na báze open source (komponentov). Aktuálne sa sústreďujeme na riešenia a aplikácie súvisiace s digitalizáciou. Custodea zastrešuje aktivity súvisiace s prípravou, realizáciou, riadením a marketingom open-source projektov. My v Custodea vychádzame z bohatých projektových skúseností a úzko spolupracujeme s projektom Europeana. Našim zámerom je poskytovať okrem našich aplikácií a systémov aj odporúčania pre riešenie celej škály problémov v kultúrnom sektore, prípadne otvoriť nové projekty. Custodea je otvorená pre každého kto sa chce podieľať na tvorbe infraštruktúry pre kultúrny sektor na báze open source.

Pre koho je Custodea

Riešenia Custodea sú určené predovšetkým pre „pamäťové“ inštitúcie zo sektora kultúry – galérie, múzeá, knižnice, pamiatkové inštitúcie a kultúrne ústavy, ale aj pre médiá, ktoré riešia problematiku digitalizácie.

Custodea pokrýva nasledujúce oblasti:

  • zber digitálnych dát a reprezentácií
  • transformácia dát, prevod medzi formátmi, mapovanie
  • tvorba a ukladanie metadát
  • vyhľadávanie v metadátach
  • práca so slovníkmi autorít, správa slovníkov
  • ukladanie a sprístupňovanie dát (digitálna knižnica, digital repository)
  • harvesting
  • poskytovanie dát (provider) – napr. pre Europeana, či pre iné inštitúcie
  • prezentácia dát

Architektúra

CEDVU

Popis: Centrálna Evidencia Diel Výtvarného Umenia; katalogizačný a akvizičný modul pre
diela umeleckých zbierok Slovenskej národnej galérie; založený na zásadách CCO, technológiách sémantického webu a expresívne vzťahy medzi objektmi; výkonný digitálny model s rozširovateľným manažmentom metadát pre mohutný systém pre správu obsahu; údaje prístupné pre ústredný archív cez OAI-PMH; napojenie na centrálne tezaury a riadené slovníky; web portál; workflows
Komponenty Custodea: Katalogizačný a evidenčný systém, ECCR
Zákazník: SNG
Technológie: Java EE, JBPM, Java/Swing, EJB 3.0, Hibernate, Fedora Commons – content repository, Kowari Triple Store, RDF, Domain standards – DC (Dublin Core), CCO, VRA, CDWA, CIDOC-CRM, OAI-PMH
Ohraničenie: 2006-2010

CEDVU WEB

Popis: Prezentácia diel z centrálnej evidencia diel výtvarného umenia
Komponenty Custodea: Portál, ECCR
Zákazník: SNG
Technológie: Java EE, Liferay, Hibernate, Fedora Commons – content repository, Kowari Triple Store, RDF, Domain standards – DC (Dublin Core), CCO, CIDOC-CRM, VRA, CDWA, OAI-PMH
Ohraničenie: 2008-2010
URL: www.webumenia.sk

Slovakiana (aka MKDIS, aka DISK2009)

Cieľom skupiny projektov Slovakiana je zabezpečenie ochrany kultúrneho dedičstva SR
jeho digitalizáciou a dlhodobou ochranou digitalizovanej informácie, podpora tvorby
digitálneho obsahu a sprístupnenie kultúrneho dedičstva odbornej aj širšej verejnosti.

Národný agregátor

Popis: Národný agregátor je systém, ktorý zbiera metadáta a abstrakcie z pamäťotvorných inštitúcií a umožňuje vyhľadanie a zobrazenie diela kultúrneho dedičstva
Komponenty a projekty: Portál
stiahnuť propagačný materiál Custodea

Podobné projekty

Žiadne podobné projekty