Blog
22. januára 2017 EEA s.r.o.

Projekt COMSODE

Projekt je zameraný na vytvorenie flexibilnej platformy pre efektívne publikovanie, poskytovanie, výmenu a obohacovanie OpenData a zadefinovanie súvisiacich metodík.

COMSODE = Components Supporting the Open Data Exploitation

Komponenty na podporu maximálneho využívania OpenData.
(Výskumný projekt projekt financovaný z FP7 – 7. rámcového programu, STREP)

Ciele projektu

Projekt je zameraný na vytvorenie flexibilnej platformy pre efektívne publikovanie, poskytovanie, výmenu a obohacovanie OpenData a zadefinovanie súvisiacich metodík.

Publikačná platforma Open Data Node (ODN) podporí spracovanie, obohacovanie, zverejňovanie a výmenu dát v optimálnej kvalite. Platforma bude k dispozícii ako Open source softvér. Platforma vychádza zo skúseností s publikovaním dát v kultúre a z výsledkov analogických projektov. Vďaka spolupráci s projektom LOD2 zameraným na „Linked data“ dokážeme data obohacovať o nové väzby. Platforma bude integrovaná s výkonným vyhľadávacím nástrojom novej generácie.

Vytvorenie metodologického rámca pre publikovanie OpenData. Metodológia bude navrhnutá so zreteľom na špecifické potreby ale aj problémy verejného sektora. Bude vychádzať predovšetkým zo skúseností a reálií v CR, SR a Taliansku. Metodológiu bude možné použiť ako východisko pre rezortné, municipálne či národne metodiky.

Overenie výsledkov v rámci medzinárodnej „User group“ a v rámci pilotných nasadení na dostatočnom množstve datasetov. V rámci projektu má byť publikovaných aspoň 150 datasetov (nové dáta, alebo zlepšenie kvality).

Cieľom pre SR je získať čo najviac datasetov od našich inštitúcií, pritom sa zamerať na samosprávu, kde je veľký potenciál pre prepájanie dát a výstupy projektu (softvér a metodiky) vytvoriť tak, aby boli vhodné pre naše prostredie.

Projekt si okrem iného kladie za cieľ vytvoriť dobré východisko pre naplnenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013 o opakovanom použití informácií verejného sektora (tzv. PSI directive).

Konzorcium

Univerzita Miláno Bicocca – Department of Informatics, Systems and Communication (DISCo) – Metodika
Karlova Univerzita Praha – Katedra softwarového inženýrství – Dátová analýza
EEA s.r.o. Praha-Bratislava – iniciátor projektu, návrh a implementácia platformy Open Data Node
ADDSEN Bratislava – administrácia, riadenie projektu
Spinque Holandsko – špeciálna technológia vyhľadávania – Search-by-strategy
Ministerstvo vnútra SR – overovanie výsledkov, práca s datasetmi

Vybraní asociovaní partneri

Semantic Web Company Rakúsko – špecialisti na Linked data
Ministerstvo financíí SR – evaluácia výstupov, spolupráca v oblasti štandardizácie, participácia na User group (možnosti zapojenia viď. samostatný dokument)
Ministerstvi financií ČR – evaluácia výstupov, participácia na User group

Viac informácí nájdete na webe projektu: www.comsode.eu

Viac informácií o platforme Open Data Node nájdete na: www.opendatanode.org

Podobné projekty

Žiadne podobné projekty