Blog
22. januára 2018 EEA s.r.o.

Vízia EEA: Open source v štátnej správe

Zavádzanie Open Source filozofie je pre organizácie prínosné nielen v oblasti IT systémov, ale aj v oblastiach ako riadenie a vnútorná komunikácia.

Open source (OS) je vo všeobecnosti akákoľvek informácia dostupná verejnosti, za podmienky, že možnosť jej slobodného šírenia zostane zachovaná. Open source teda v podstate znamená slobodu prístupu. Open source je filozofia ďalej rozvíjaná v praktických aplikáciách ako Slobodný software, Wikonómia, OpenData a iné. Naše skúsenosti zo zavádzania a prevádzky OS riešení u našich zákazníkov potvrdzujú, že OS riešenia sú vhodnou alternatívou. Zavádzanie OS filozofie je pre organizácie prínosné nielen v oblasti IT systémov, ale aj v oblastiach ako riadenie a vnútorná komunikácia. Je zaujímavé, že OS riešenia využíva prevažne súkromná sféra.

Pritom práve v čase výrazných rozpočtových škrtov, predstavujú OS riešenia vhodnú platformu pre zabezpečenie trvalo udržateľných IT systémov vo verejnej správe.
Spoločnosť EEA s.r.o. bola v roku 2004 poverená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR preskúmať možnosti využitia Open source softvéru pri informatizácii v SR.
Na základe informácií od 2 000 inštitúcií a spoločností sme identifikovali základné typy architektúry IS v štátnej správe, školstve a u malých a stredných firiem (SME sektor). Pri jednotlivých aplikáciách sa porovnávali vlastnosti bežne nakupovaného softvéru (proprietárneho) a dostupných OS riešení. Riešitelia následne navrhli pre každú aplikáciu postup prechodu (migračný plán) na vhodnú alternatívu na OS.
Závery výskumu: OS softvér je možné úspešne použiť nielen v súkromnej sfére aj vo verejnej správe, a to nielen ako plnohodnotnú alternatívu k proprietárnym produktom, ale aj ako základnú bázu celého systému. Ďalej z výsledkov výskumu vyplynulo, že:
1. Pri masovejšom nasadení OS by nielenže vznikli markantné úspory, ale aj veľmi dôležité, pozitívne sekundárne dôsledky pre celú spoločnosť.
2. Použitie OS by v takomto meradle výrazným spôsobom urýchlilo celkový proces informatizácie spoločnosti. Bolo odhadnuté, že pri vtedajších cenách by mohli pri 50 % migrácii dosiahnuť úspory za 8 rokov až 600 miliónov € (18 miliárd Sk). Táto suma nezahŕňa úspory, ktoré prinesie vytvorenie zdravého konkurenčného prostredia na trhu.
Kompletné materiály z projektu OSIN (OS infraštruktúra) sú k dispozícii na www.eea.sk/osin

K výhodám open source riešení patria okrem iného:

• bezplatné alebo lacné licencie,
• dlhodobý kontinuálny vývoj riadený potrebami klientov, resp. komunitou, nie obchodnou stratégiou,
• možnosť ovplyvniť ďalší vývoj použitého systému či aplikácie,
• nezávislosť klienta od dodávateľa,
• peniaze investované do riešenia ostávajú v krajine,
• podpora lokálnych dodávateľov.

Sme súčasťou Open source komunity, lebo preferujeme princípy zdieľania spoločnej práce a veríme OS platformám, ktoré každodenne preverujeme v praxi.

Popis vybraných projektov:

CEDVU – Centrálna Evidencia Diel Výtvarného Umenia

Systém výrazne zefektívnil správu digitálneho obsahu v Slovenskej národnej galérii (SNG) a ďalších zhruba dvadsiatich zapojených zbierkotvorných galérií. Umožnil im sprístupniť digitalizácie vybraných spravovaných diel výtvarného umenia tretím stranám a verejnosti prostredníctvom internetu. Architektúra riešenia je modulárna a je postavená plne na open-source komponentoch.

EEA realizovala návrh a implementáciu riešenia. V súčasnosti zabezpečuje hosting, prevádzkovú a aplikačnú podporu.
Jadrom systému je otvorený digitálny model správy obsahu. Katalogizačný a akvizičný modul pre diela umeleckých zbierok SNG je založený na zásadách CCO, sémantických webových technológiách a expresívnych vzťahoch medzi objektmi. Údaje uložené v systéme sú sprostredkovávané pre tretie strany (ústredný archív a Europeana) cez rozhranie OAI-PMH. Systém umožňuje napojenie na centrálne tezaury a riadené slovníky. Digitalizácie vybraných diel sú prístupné verejnosti cez portál www.webumenia.sk. Systém podporuje vybrané procesy zákazníka pomocou používateľského rozhrania a workflow manažmentu.
Naše služby: Analýza, dizajn a implementácia systému, hosting, aplikačná a prevádzková podpora
Technológie: Fedora, MPT Triple Store, Java, XML, Liferay, SOLR,
Doménové štandardy: (Dublin Core), CCO, CIDOC-CRM, VRA, CDWA, OAI-PMH

Prolix

http://www.prolixproject.org
Prolix – Process oriented learning and information exchange system – je 48-mesačný výskumno-vývojový projekt spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci 6. rámcového programu, priority 2 „Technológie informačnej spoločnosti“, ktorý začal 1. decembra 2005. Cieľom projektu je priblížiť vzdelávanie k business procesom, aby sa organizáciám umožnilo rýchlejšie rozvíjanie kompetencií ich zamestnancov na základe kontinuálnych zmien firemných požiadaviek. Na dosiahnutie spomínaného cieľa vyvíja Prolix otvorenú, integrovanú, referenčnú architektúru pre procesne orientovanú vzdelávaciu a informačnú komunikáciu.
EEA na projekte vystupuje v úlohe technologického partnera. Našou úlohou je vytvoriť integračnú platformu pre všetky procesné, monitorovacie a vzdelávacie komponenty riešenia. Integračná platforma je postavená na báze opensource komponentov.
Procesy sa spúšťajú na JBoss JBPM a používateľské rozhranie integrujeme na portáli Liferay.
Naše služby: EEA na projekte vystupuje ako technologický a integračný partner.
Technológie: Liferay, JBPM, Apache-Service mix, Java, XML, XSD, XSLT, LDAP, SOA.

Araver IMEO CRM

Systém obsahuje databázu zákazníkov prepojenú so systémom podpory predaja.
V systéme sú implementované procesy (jBPM), ktoré sa pre jednotlivých zákazníkov spúšťajú automaticky s viazanosťou na akcie v systéme na podporu predaja a servisu. Systém distribuuje úlohy pre predajcov zodpovedných za daných zákazníkov. Prehľadné reporty poskytujú manažmentu reálne informácie o realizovaných a naplánovaných úlohách pre jednotlivé strediská a pracovníkov v rámci nich.
Technológie: Liferay, jBPM, Pentaho, Hibernate, PostgreSQL
Naše služby: Analýza, dizajn a implementácia systému
Kommarket
Kompass RFQ je medzinárodný B2B on-line trh. V niektorých krajinách obchoduje aj pod názvom Kommarket. Kompass RFQ je špecializovaná služba vyvinutá špeciálne pre oddelenia obstarávania. Prostredníctvom 54 000 hesiel produktov a služieb určených na vyhľadávanie môžu nakupujúci v priebehu niekoľkých sekúnd určiť potenciálnych dodávateľov na celom svete a poslať im žiadosť o cenovú kalkuláciu. Systém funguje na základe globálnej databázy spoločnosti Kompass, ktorá zahŕňa vyše 1,9 milióna spoločností vo vyše 70 krajinách. Systém pracuje v 15 jazykoch a je dostupný v 40 krajinách.
Technológie: JSP / Servlets, Hibernate, JBoss AS, Linux – Gentoo distribution, PostgreSQL, Postfix
Naše služby: Dizajn a implementácia systému
Open source vo svetovej verejnej správe
Európska únia
Open source observatory and repository – pre európsku verejnú správu (OSOR) je platforma na výmenu informácií, skúseností a open source kódu pre použitie v štátnej správe. Jej významným príspevkom je vypracovanie prvej Európskej free a open source softvérovej licencie – The European Union Public Licence (EUPL). Táto bola vypracovaná na podnet Európskej komisie a bola ňou schválená 9. januára 2007.
USA
Open source software institute je nezisková organizácia pozostávajúca z podnikových, vládnych a akademických open source reprezentantov, ktorých misiou je propagovať vývoj a implementáciu open source softvérových riešení vo federálnych, štátnych a miestnych agentúrach a akademických inštitúciách. Zhmotnením vízie o využití open source je množstvo dodaných riešení

Portál a komunita
Liferay Portál (www.liferay.com)
Apache Pluto a JetSpeed (portals.apache.org)
Atlassian Confluence (www.atlassian.com)
Práca s dokumentami
OpenOffice.org (www.openoffice.org)
Apache Jackrabbit (jackrabbit.apache.org)
Fedora Commons Repository (fedora-commons.org)
Alfresco DMS (www.alfresco.com)
Správa dát
PostgreSQL (www.postgresql.org)
MySQL (www.mysql.org)
Firebird (www.firebirdsql.org)
Systémová integrácia
OpenESB (open-esb.dev.java.net)
Apache ServiceMix (servicemix.apache.org)
Mule ESB (www.mulesoft.org)
Riadenie procesov
JBoss jBPM (www.jboss.org/jbpm)
Apache ODE (ode.apache.org)
Middleware
JBoss AS (www.jboss.org)
Apache Geronimo (geronimo.apache.org)
Apache Tomcat (tomcat.apache.org)
Komunikácia
Zimbra Communication Suite (www.zimbra.com)
Indexovanie a vyhľadávanie dát
Apache Lucene a SOLR (lucene.apache.org)
Business intelligence a reporting
Pentaho (www.pentaho.com)
Jasper Reports (jasperforge.org)
Monitorovanie aplikácií a infraštruktúry
Nagios (www.nagios.org)
Zabbix (www.zabbix.com)
Operačné systémy
Linux
OpenBSD

Podobné projekty

Žiadne podobné projekty