Slovník-detail

Sprint planning

Sprint planning v Jira je proces, počas ktorého tímy Scrum plánujú prácu, ktorú budú vykonávať počas nadchádzajúceho sprintu.

Sprint planning v Jira je proces, počas ktorého tímy Scrum plánujú prácu, ktorú budú vykonávať počas nadchádzajúceho sprintu.

Tento proces zahŕňa výber a odhad úloh alebo položiek z „backlogu„, ktoré sa majú zahrnúť do sprintu, a stanovenie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť počas daného časového obdobia.

Sprint planning v Jira zvyčajne prebieha vo forme stretnutia tímu, na ktorom sa diskutuje o nasledujúcich bodoch:

  1. Výber úloh: Tímy prezerajú položky z „backlogu“ a vyberajú tie, ktoré majú byť súčasťou nadchádzajúceho sprintu. Tieto položky by mali byť jasne definované a mali by spĺňať kritériá definované pre sprint.
  2. Odhaľovanie úloh: Pre každú vybranú položku tímy odhadujú časovú náročnosť a zdroje potrebné na jej dokončenie. To im pomáha plánovať množstvo práce, ktoré možno zahrnúť do sprintu.
  3. Stanovenie cieľov: Tímy stanovujú konkrétne ciele, ktoré chcú dosiahnuť počas daného sprintu. Tieto ciele by mali byť merateľné a zarovnané s dlhodobými cieľmi projektu alebo produktu.
  4. Príprava plánu: Na základe výberu úloh a odhadu tímy prípravujú plán práce, ktorý určuje, kto bude zodpovedný za jednotlivé úlohy a ako budú rozdelené počas sprintu.

V Jira je možné realizovať sprint planning prostredníctvom rôznych nástrojov a funkcií, ktoré podporujú tímy v plánovaní a riadení ich práce. Tento proces je kľúčový pre úspešné riadenie projektov v rámci Scrum metodológie a umožňuje tímom efektívne organizovať svoju prácu a dosahovať stanovené ciele.