Slovník-detail

Sprint Report

Sprint Report v Jira je report, ktorý poskytuje komplexný pohľad na prácu vykonanú počas konkrétneho sprintu.

Sprint Report v Jira je report, ktorý poskytuje komplexný pohľad na prácu vykonanú počas konkrétneho sprintu.

Tento report sa vytvára na základe údajov získaných počas trvania sprintu a poskytuje užitočné informácie pre retrospektívu tímu a manažment projektu.

Typicky Sprint Report zahŕňa nasledujúce informácie:

  1. Ciele sprintu: Zobrazuje ciele a cieľové úlohy stanovené na začiatku sprintu. Tieto ciele sú často získané z produktového backlogu alebo plánovacieho zasadnutia sprintu.
  2. Dokončené úlohy: Zobrazuje všetky úlohy, ktoré boli dokončené počas sprintu. Tieto úlohy môžu byť rozdelené podľa typu, priority alebo stavu.
  3. Nedokončené úlohy: Zobrazuje úlohy, ktoré neboli dokončené počas sprintu, a poskytuje informácie o tom, prečo neboli dokončené a čo bude s nimi ďalej.
  4. Grafické prehľady: Sprint Report často obsahuje grafy a grafy, ktoré vizualizujú rôzne aspekty výkonnosti tímu počas sprintu, ako sú rýchlosť (velocity), odhadovaný čas a skutočný čas strávený na úlohách a podobne.
  5. Retrospektíva: Sprint Report môže obsahovať aj sekciu retrospektívy, ktorá umožňuje tímu reflektovať nad uplynulým sprintom, identifikovať silné a slabé stránky a navrhnúť zlepšenia pre ďalšie sprinty.

Sprint Report poskytuje dôležité informácie pre tímy Scrumu a agilné projekty, aby mohli hodnotiť svoj výkon, identifikovať príležitosti na zlepšenie a plánovať budúce kroky. Pomáha tiež zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť voči výsledkom a plneniu cieľov sprintu.