Slovník-detail

Sprint

V Jira sa „sprint“ odkazuje na definované časové obdobie, počas ktorého tímy pracujú na určitých úlohách alebo funkcionalitách.

V Jira sa „sprint“ odkazuje na definované časové obdobie, počas ktorého tímy pracujú na určitých úlohách alebo funkcionalitách.

Sprint je základnou jednotkou času v Scrum metodológii a predstavuje krátky časový rámec, v ktorom tímy vykonávajú prácu a dodávajú funkčnosti.

V rámci Jira je každý sprint vytvorený v rámci konkrétneho projektu a má definovaný začiatok a koniec. Počas sprintu tímy pracujú na splnení cieľov a dodaní funkcionalít, ktoré boli vybrané na základe prioritizácie zo „sprint backlogu„. Sprinty zvyčajne trvajú 1 až 4 týždne, pričom časový rámec je určený preferenciami tímu a zložitosťou práce.

V rámci Jira môžu tímy vytvoriť sprinty a sledovať ich pokrok pomocou „Sprint boardu„, ktorý poskytuje vizuálny prehľad o práci, ktorá je plánovaná, vykonávaná a dokončená počas sprintu. Sprint board zvyčajne obsahuje stĺpce, ktoré reprezentujú rôzne stavy úloh, ako sú „To Do„, „In Progress“ a „Done„, čo umožňuje členom tímu sledovať priebeh ich práce.

Po skončení sprintu sa tímy zvyčajne stretávajú na „Sprint Review“ a „Sprint Retrospective“ stretnutiach, aby zhodnotili dosiahnuté výsledky, identifikovali oblasti na zlepšenie a pripravili sa na nasledujúci sprint. Tento cyklus sa opakuje v každom nasledujúcom sprinte, čo umožňuje tímom rýchlo iterovať a prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám a podmienkam.