Blog
24. februára 2022 EEA s.r.o.

Ako sme s Xray pomohli banke migrovať 58 000 testov z HP ALM s úspešnou digitálnou transformáciou

Jednou z hlavných stratégií tejto banky sú inovácie. Aj preto je prirodzené, že sa v nej rozhodli pre agilnú digitálnu transformáciu.

„Prekvapila ma flexibilita a prispôsobiteľnosť Jira nástroja. O to viac ma potešilo, že aj rozšírenie Xray vyznáva rovnaké princípy, čo len podčiarkuje bezchybné začlenenie oblasti test manažmentu do Jira. Je priam neuveriteľné aké rôzne procesy možno v Jira realizovať.“

Manažér procesného riadenia IT v banke

O banke

Táto stredoeurópska banka je označovaná za lídra v inováciách. V roku 2020 sa banka stala najlepšou digitálnou bankou spomedzi 300 registrovaných bánk z celého svetaDo dnešného dňa banka získala 130 ocenení od 30 autorítV minulosti táto banka, ako prvá v krajine, ponúkala produkty a služby ako kreditná karta a internet banking, ktoré sú dnes už samozrejmosťou.

V dnešnej dobe, pre udržanie konkurencieschopnosti či dominantného postavenia na trhu, je nevyhnutné vedieť rýchlo a efektívne reagovať na meniace sa podmienky na trhu, na náhle zmeny potrieb zákazníkov či na vzostup nových technológií.

Jednou z hlavných stratégií tejto banky sú inovácie. Aj preto je prirodzené, že sa v nej rozhodli pre agilnú digitálnu transformáciu. Za účelom efektívneho dodávania produktov, služieb a riešení boli vytvorené rôzne agilné metodológie či frameworky. Pre svoje nesporné výhody SAFe (Scaled Agile Framework®) bol zvolený práve tento framework.

Samozrejme, prvým krokom digitálnej transformácie bolo nahradenie starých nástrojov.

Výzva – náhrada starého nástroja

Predošlým nástrojom, využívaným skupinou testerov, bol HP Quality Center. Medzi testermi a vývojármi chýbalo hlbšie prepojenie pri vzájomnej spolupráci, nakoľko nepoužívali jeden nástroj.

Z dôvodu vysokých cien licencií pre HP QC sa neinvestovalo do prechodu na vyššie verzie či do iných inovácií. Interne v banke sa prestal HP QC podporovať. Vo výsledku sa začalo pátranie po vhodnom nástupcovi HP QC.

Jednou z hlavných požiadaviek IT manažérskeho tímu bola centralizácia procesov, ideálne do jedného multifunkčného nástroja.

Jira ako integrované riešenie pre celý životný cyklus vývoja softvéru

Banka si vybrala Jira Software ako svoje hlavné riešenie pre celý životný cyklus vývoja softvéru vrátane registrácie úloh, správy vývoja riešení, vývoja produktov a služieb, plánovania, správy nasadenia, správy služieb informačných technológií (ITSM) a mnohých ďalších procesov vrátane správy testov. Zvolené boli Server licencie, ktoré umožňujú on-premise hosting a ponúkajú možnosť väčšej customizácie. V súčasnosti sa plánuje prechod na licencie typu Data Center.

Jira Software je jednotkou na trhu medzi nástrojmi pre vývoj softvéru agilnými tímami. Riešenie postavené na Jira platforme bolo uprednostnené pre rýchlosť nasadenia a flexibilitu. Keďže jedným z prostriedkov na zvýšenie kvality dodávaných riešení je testovanie, dôraz pri výbere nástroja bol kladený aj na pokrytie potrieb testovania.

Xray Test Management pre integráciu medzi testovaním a vývojom

Pre komplexné pokrytie potrieb oblasti Test manažmentu, prakticky od definovania testov až po reporting po ich vykonaní, bola po dôkladnom výbere spomedzi kandidátov zvolená Jira aplikácia Xray Test Management for Jira.

Xray vyniká prívetivým užívateľským rozhraním, veľkou flexibilitou, prispôsobivosťou a v neposlednom rade množstvom integrácií pre testovacie frameworky. Používatelia boli ohromení funkciami Xray ako je správa testovacieho tímu, testy, správa plánu testov, výsledky testov a vstavané správy.

Zákazník si vybral EEA, Atlassian partnera s rozsiahlymi skúsenosťami s migráciami, aby pomohol vybrať vhodné rozšírenie Xray s neskoršou implementáciou v Jira. EEA poskytla potrebné know-how a pôsobila ako sprostredkovateľ medzi zákazníkom a spoločnosťou Xray pri zodpovedaní rôznych technických, procesných alebo praktických otázok.

Nasadenie Xray bolo bezproblémovéPilotná fáza sa začala workshopmi, na ktorých EEA s.r.o. ako externý partner banky, predstavila Xray vybraným kľúčovým používateľom zo skupiny testerov. Zozbierala sa taktiež spätná väzba, ktorá neskôr slúžila ako základ pre konfiguráciu Xray.

Xray bol spočiatku nasadený do neprodukčného prostredia, kde mali kľúčoví používatelia možnosť bezpečne preskúmať funkcie Xray a vyhodnotiť vhodnosť zvoleného riešenia.
Tento krok bol neoceniteľnou pomocou pri spoznaní Xray nástroja a spôsobu jeho fungovania, čo malo za následok uistenie sa, že vybraný smer bol tým správnym.

Migrácia

Pilotné spustenie Xray v produkčnom prostredí bolo sprístupnené pre dva agilné tímy. Po približne mesačnom behu sa postupne začali pridávať ďalšie tímy. Do dnešného dňa ich je 15 a ďalšie nasledujú.

Interná osveta pri rozširovaní používateľov Xray aplikácie na ďalšie tímy bola realizovaná formou Q/A stretnutí, internej dokumentácie a (video) manuálov vypracovaných zainteresovanými kľúčovými používateľmi skupiny testerov spolu s odkazmi na rozsiahlu a podrobnú oficiálnu dokumentáciu Xray.

„Obávala som sa potrebnej zmeny „mindsetu“ pri prechode z HP QC na Xray pretože HP QC sme využívali množstvo rokov. Mať možnosť odskúšať si funkcie na neprodukčnom prostredí a mať k dispozícii prehľadnú a rozsiahlu oficiálnu dokumentáciu k Xray spolu s radami od externého partnera však rozptýlilo všetky moje pochybnosti.“

Senior IT tester

Ďalším nevyhnutným krokom pri prechode na Xray bola migrácia existujúcich testovacích scenárov z dovtedy využívaného nástroja HP Quality Center. Neoceniteľným pomocníkom v tomto kroku je vstavaný Xray import wizard, ktorý podporuje import z HP QC (kompatibilná verzia HP QC pre import je HP ALM/QC v12.5x). Pri správnej príprave csv súborov – exportov z HP QC – však nie je problém importovať testovacie scenáre do Jira pomocou Xray Test Case Importer aj zo staršej verzie HP QC, ktorá bola použitá v tomto konkrétnom prípade.

Išlo o pomerne veľkú migráciu, prenášalo sa približne 58 000 testovacích scenárov, dohromady obsahovali približne 200 000 stepov. Z pohľadu Jira a Xray nemá ani takýto väčší počet testov a stepov žiadny postrehnuteľný negatívny dopad na výkon aplikácie.

Z časového hľadiska možno hovoriť o približne 3 až 4 mesiacoch prípravy pilotu, nasadenia do produkcie, prípravy materiálov internej osvety a migrácie samotných testovacích scenárov.

Výhody riešenia

Už krátko po nasadení sa začali prejavovať výhody využívania Jira spolu s Xray rozšírením z pohľadu test manažmentu:

Prirodzená integrácia medzi Xray a Jira

Jednou z najvýznamnejších výhod prispôsobenia Xray s Jira je ich vzájomná integrácia, ktorá umožňuje úzko prepojiť správu testov s vývojom alebo správou a plánovaním nasadenia.

Zadávanie defektov v jednom nástroji

Veľkou výhodou, ktorú pozitívne hodnotí skupina testerov, je možnosť vytvoriť defekt priamo počas vykonávania testov bez nutnosti opustiť Xray. Automatické prepájanie vytvorených defektov so súvisiacou požiadavkou, testom a test exekúciou pomáha k transparentnosti celého procesu.

Zjednodušenie evidencie odpracovaného času

Používatelia ocenili, že sa pre výkaz odpracovaného času nemusia preklikávať do iného systému. Jednoducho vykážu čas na danú Jira issue, čo môže predstavovať tvorbu testovacích scenárov, samotné testovanie, prípravu testovacích plánov a podobne.

Možnosť paralelnej práce na viacerých projektoch

Prekvapivá no nezanedbateľná výhoda, ktorá sa ukázala ihneď po nasadení Xray urýchlila prácu testerom pracujúcim súčasne na viacerých projektoch – otvorili si naraz viacero okien, čo predtým pri používaní HP QC nebolo možné.

Zjednodušenie vykonávania auditov z pohľadu vedenia

Voľba Xray Jira rozšírenia pre test manažment pozitívne vnímali aj audítori s vedením. Vykonávanie auditov je jednoduchšie, ak sú dáta na jednom mieste.

Ušetrenie financií a času

Keďže obstarávacia cena licencií v prepočte na jedného používateľa je výhodnejšia v porovnaní s HP QC, došlo aj k ušetreniu financií. Nezanedbateľnou výhodou je aj rýchlosť nasadenia a taktiež dochádza k ušetreniu času pri školeniach nakoľko stačí používateľov zaškoliť do jedného nástroja, keďže je Xray súčasťou Jira.

Výsledkom týchto výhod je, že prakticky každý zapojený do SDLC (Information System Lifecycle) spolupracuje na zabezpečení najvyššej kvality riešení.

Úspešná digitálna transformácia vedie túto banku do budúcnosti

Postupom času banka reorganizovala spôsob práce naprieč celým IT oddelením. Framework SAFe podporený správnym nástrojom zefektívňuje prácu sebestačných agilných tímov, skracuje sa čas dodania a zvyšuje kvalita riešení.
Do Jira sa krom za krokom dostávajú dokonca aj procesy mimo IT sféry – facility či asset manažment, evidencia výstavby a mnoho iných.

Z Jira a Xray sa tak stáva v pravom zmysle slova centralizovaný systém pre riadenie a evidenciu práce.

Samuel Titka

Atlassian konzultant

Podobné projekty