Slovník-detail

Velocity

Velocity v Jira je miera schopnosti tímu zvládať prácu v určitom časovom období, teda množstvo práce, ktorú tímu podarilo dokončiť za daný sprint.

Velocity v Jira je miera schopnosti tímu zvládať prácu v určitom časovom období, teda množstvo práce, ktorú tímu podarilo dokončiť za daný sprint.

Vyjadruje, koľko položiek z produktového backlogu môže tímu dokončiť v jednom sprinte. Velocity sa často vypočítava na základe story pointov, hodnoty pre podnik, odpracovaných hodín, počtu úloh alebo iného numerického poľa, ktoré si tím vyberie.

Meranie velocity je dôležité pre plánovanie a predvídanie budúcej práce tímu. Pomáha tímu a vedeniu porozumieť jeho schopnostiam a efektívnosti pri dokončovaní úloh v rámci jednotlivých sprintov. Ak sa velocity udržiava konzistentný alebo sa zvyšuje, môže to naznačovať, že tím je stabilný a efektívny. Ak sa však velocity výrazne mení alebo klesá, môže to byť signálom, že je potrebné preskúmať a zlepšiť pracovné procesy alebo riešiť problémy, ktoré bránia tímu v dosahovaní cieľov.