Slovník-detail

Swimlane

Swimlane v Jira je vizuálny spôsob organizácie úloh alebo položiek na agilných nástrojoch, ako sú Scrum boardy alebo Kanban boardy.

Swimlane v Jira je vizuálny spôsob organizácie úloh alebo položiek na agilných nástrojoch, ako sú Scrum boardy alebo Kanban boardy.

Tieto „drahami“ rozdeľujú board na horizontálne sekcie, ktoré umožňujú ďalšiu segmentáciu úloh podľa rôznych kritérií.

Typicky, swimlane v Jira môže byť použitý na rozdelenie úloh podľa nasledujúcich kritérií:

  1. Podľa člena tímu (Assignee): Každý člen tímu má svoju vlastnú swimlane, kde môžu sledovať úlohy, ktoré sú priradené práve im.
  2. Podľa typu úlohy (Issue Type): Úlohy sú rozdelené podľa ich typu, ako sú „task“, „story“, „bug“ atď.
  3. Podľa priorít (Priority): Úlohy sú rozdelené podľa ich priority, čo umožňuje ľahšie identifikovať a riadiť dôležité úlohy.
  4. Podľa stavu (Status): Úlohy sú rozdelené podľa ich aktuálneho stavu, ako sú „To Do“, „In Progress“ a „Done“.
  5. Podľa zodpovednosti (Component, Label): Úlohy môžu byť rozdelené podľa komponentov, labelov alebo iných vlastností, ktoré určujú ich zodpovednosť.

Swimlanes v Jira poskytujú tímom lepší prehľad o ich práci a umožňujú ľahšie organizovať a sledovať úlohy podľa rôznych kritérií. Týmto spôsobom sa zlepšuje transparentnosť práce tímu a umožňuje sa lepšia identifikácia priorít a zlepšenia v procese vývoja.