Blog
22. januára 2005 EEA s.r.o.

Výskumná úloha „Open Source infraštruktúra“

Naša spoločnosť bola poverená riešením výskumnej úlohy Open Source infraštruktúra (Projekt OSIN)

Naša spoločnosť bola poverená riešením výskumnej úlohy Open Source infraštruktúra (Projekt OSIN) v rámci štátneho programu výskumu a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“. Na realizácii projektu úzko spolupracujeme so spoločnosťou Gordias a s FMFI UK.

Záverečná oponentúra projektu prebehla úspešne 18.11.2004.
Do konca roka bude pripravená a sprístupnená súhrnná správa o zaujímavých výsledkoch projektu. Projekt ukázal, že využitie Open source vo verejnej správe, školstve a SME môže byť veľmi efektívne.
Na rok 2005 predpokladáme ďalšie pokračovanie projektu smerom ku praktickému využitiu výsledkov vo verejnej správe, školstve a SME.

Cieľom projektu OSIN bol návrh optimálnych variant využitia open source v štátnej správe, školstve a v prostredí SME:

  • Štátna správa a samospráva – tu sa môže v súčasnej situácii najvýraznejšie prejaviť finančný dopad úspor.
  • SME – tento sektor je hlavným motorom vyspelých ekonomík a preto jeho stimulácia je strategickým záujmom štátu.
  • Školstvo – momentálne čelí krízovej finančnej situácii a tu vidíme nasadenie OSS ako veľmi vhodné.

Podporu nasadzovania OSS by mal vziať do rúk, rovnako ako v ostatných krajinách, štát. Takáto podpora sa dá rozdeliť na 3 časti:

  • Výskum: Analýza problematiky, identifikácia a návrh vhodných riešení (z nepreberného množstva) a postupov, základná metodika umožňujúca systematický postup a minimalizáciu rizík
  • Vývoj: Vytvorenie typových riešení, príp. otvorenie špecifických OSS projektov
  • Nasadzovanie: Podpora subjektov pri nasadzovaní OSS, poradenstvo, informačný servis

Výsledky projektu a projektové výstupy

Cieľom úlohy bolo posúdiť možnosť nasadenia tzv. Open Source softvéru (nízko-nákladového softvéru) v štátnej správe a samospráve, školstve a sektore malého a stredného podnikania na Slovensku, ďalej vyčísliť eventuálne úspory a navrhnúť koncepciu nasadenia a podpory. Viac informácií o úlohe a postupe riešenia nájdete na stránkach prístupných z menu vľavo.

Po viac ako ročnej analýze situácie v cieľových oblastiach skončila úloha záverečnou odbornou oponentúrou s týmito závermi:

Open Source softvér je možné nasadzovať v IT infraštruktúre verejnej správy, školstva a sektore malého a stredného podnikania na Slovensku ako plnohodnotnú alternatívu k tradičnému proprietárnemu (komerčnému) softvéru a vo verejných súťažiach na dodávky informačných technológií je to potrebné brať do úvahy.

Ak by sa informatizácia spoločnosti naplno rozbehla a nasadenie a využívanie informačných technológií vo verejnej správe a špeciálne v školstve a sektore malého a stredného podnikania by sa začalo aspoň postupne blížiť úrovni vyspelých ekonomík,mohli by sa úspory v horizonte 6-8 rokov pri konzervatívnych odhadoch vyšplhať až na úroveň takmer 18 miliárd Sk.

Nasadzovanie je pritom možné previesť postupne, s minimálnymi nákladmi, bez vážnych rizík, do rôznej úrovne podľa potreby, pričom jedným s výstupov úlohy výskumu a vývoja bol aj reálny návrh koncepcie nasadenia a podpory Open Source softvéru

Za týchto okolností je nutné konštatovať, že pri masovejšom nasadení Open Source softvéru by vznikli také markantné úspory a naviac s takými dôležitými pozitívnymi sekundárnymi dôsledkami pre celú spoločnosť, že jeho použitie by v takomto meradle výrazným spôsobom urýchlilo celkový proces informatizácie spoločnosti.

Vzhľadom k tomu, že smerujeme k znalostnej ekonomike, nasadenie Open Source softvéru vo verejnom sektore sa stáva otázkou strategického významu pre celú spoločnosť.

Kompletné verejné výstupy projektu v PDF:

Podobné projekty

Žiadne podobné projekty