Blog
22. januára 2005 Meno Priezvisko

Výskumná úloha „Open Source infraštruktúra“

Naša spoločnosť bola poverená riešením výskumnej úlohy Open Source infraštruktúra (Projekt OSIN) v rámci štátneho programu výskumu a vývoja „Budovanie informačnej spoločnosti“. Na realizácii projektu úzko spolupracujeme so spoločnosťou Gordias a s FMFI UK.

Záverečná oponentúra projektu prebehla úspešne 18.11.2004.
Do konca roka bude pripravená a sprístupnená súhrnná správa o zaujímavých výsledkoch projektu. Projekt ukázal, že využitie Open source vo verejnej správe, školstve a SME môže byť veľmi efektívne.
Na rok 2005 predpokladáme ďalšie pokračovanie projektu smerom ku praktickému využitiu výsledkov vo verejnej správe, školstve a SME.

Cieľom projektu OSIN bol návrh optimálnych variant využitia open source v štátnej správe, školstve a v prostredí SME:

  • Štátna správa a samospráva – tu sa môže v súčasnej situácii najvýraznejšie prejaviť finančný dopad úspor.
  • SME – tento sektor je hlavným motorom vyspelých ekonomík a preto jeho stimulácia je strategickým záujmom štátu.
  • Školstvo – momentálne čelí krízovej finančnej situácii a tu vidíme nasadenie OSS ako veľmi vhodné.

Podporu nasadzovania OSS by mal vziať do rúk, rovnako ako v ostatných krajinách, štát. Takáto podpora sa dá rozdeliť na 3 časti:

  • Výskum: Analýza problematiky, identifikácia a návrh vhodných riešení (z nepreberného množstva) a postupov, základná metodika umožňujúca systematický postup a minimalizáciu rizík
  • Vývoj: Vytvorenie typových riešení, príp. otvorenie špecifických OSS projektov
  • Nasadzovanie: Podpora subjektov pri nasadzovaní OSS, poradenstvo, informačný servis

Výsledky projektu a projektové výstupy

Cieľom úlohy bolo posúdiť možnosť nasadenia tzv. Open Source softvéru (nízko-nákladového softvéru) v štátnej správe a samospráve, školstve a sektore malého a stredného podnikania na Slovensku, ďalej vyčísliť eventuálne úspory a navrhnúť koncepciu nasadenia a podpory. Viac informácií o úlohe a postupe riešenia nájdete na stránkach prístupných z menu vľavo.

Po viac ako ročnej analýze situácie v cieľových oblastiach skončila úloha záverečnou odbornou oponentúrou s týmito závermi:

Open Source softvér je možné nasadzovať v IT infraštruktúre verejnej správy, školstva a sektore malého a stredného podnikania na Slovensku ako plnohodnotnú alternatívu k tradičnému proprietárnemu (komerčnému) softvéru a vo verejných súťažiach na dodávky informačných technológií je to potrebné brať do úvahy.

Ak by sa informatizácia spoločnosti naplno rozbehla a nasadenie a využívanie informačných technológií vo verejnej správe a špeciálne v školstve a sektore malého a stredného podnikania by sa začalo aspoň postupne blížiť úrovni vyspelých ekonomík,mohli by sa úspory v horizonte 6-8 rokov pri konzervatívnych odhadoch vyšplhať až na úroveň takmer 18 miliárd Sk.

Nasadzovanie je pritom možné previesť postupne, s minimálnymi nákladmi, bez vážnych rizík, do rôznej úrovne podľa potreby, pričom jedným s výstupov úlohy výskumu a vývoja bol aj reálny návrh koncepcie nasadenia a podpory Open Source softvéru

Za týchto okolností je nutné konštatovať, že pri masovejšom nasadení Open Source softvéru by vznikli také markantné úspory a naviac s takými dôležitými pozitívnymi sekundárnymi dôsledkami pre celú spoločnosť, že jeho použitie by v takomto meradle výrazným spôsobom urýchlilo celkový proces informatizácie spoločnosti.

Vzhľadom k tomu, že smerujeme k znalostnej ekonomike, nasadenie Open Source softvéru vo verejnom sektore sa stáva otázkou strategického významu pre celú spoločnosť.

Kompletné verejné výstupy projektu v PDF:

Podobné projekty

Žiadne podobné projekty